Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7

LangPham 4/3/2020
centos-7 mariadb
Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 nghĩa là bạn cài đặt một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mỡ phổ biến hiện nay. MariaDB được phát triển từ một nhóm tách ra cồng đồng phát triển MySQL.
Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt MariaDB để quản trị cơ sở dữ liệu cho web server.

Bản thân MariaDB cũng chia ra làm 2 nhánh với các mã là 5.x và 10.x, trong đó nhánh 5.x cập nhật các tính năng giống MySQL còn nhánh 10.x là nhánh cập nhật các tính năng tự phát triển của MariaDB và một số tính năng của MySQL.

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mặc định trong các bản Linux hàng đầu như CentOS, Debian… và nó cũng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở đầu tiên tương thích với Oracle

Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 Kho cài đặt mặc định trên CentOS 7 cung cấp bộ cài đặt bản MariaDB 5.5.60 (đến thời điểm mình viết bài này). Còn đối với nhánh 10.x thì hiện tại trên trang MariaDB đã có bản 10.3. Ở đây mình sẽ đi theo nhánh 10.x.

Để cài bộ 10.x chúng ta cần cập nhật lại kho cài đặt. Các bạn vào trang

https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories Tạo một file tên MariaDB.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ với nội dung như hướng dẫn trên web.

# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2018-09-04 09:50 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Sau đó cài đặt với lệnh yum

$ yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ khỏi động nó

$ systemctl start mariadb

Bây giờ thì MariaDB đã được chạy, chúng ta cần phải config một số thứ để bảo mật cho nó:

$ mysql_secure_installation

Ở lần đầu tiên chạy lệnh này, password root của MariaDB không có chúng ta chỉ cần “enter”. Tiếp theo chọn Y để cài đặt pass cho root và nhập mật khẩu 2 lần giống nhau, các bạn nhớ lưu lại mật khẩu này. Với các câu hỏi còn lại các bạn chỉ cần chọn Y để bảo mật cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Cuối cùng nhớ cho MariaDB khởi động cùng CentOS với lệnh:

$ systemctl enable mariadb

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cài đặt PHP 7.x cho web server.