Cài đặt Zabbix 4.4 trên Centos 7

LangPham 10/5/2020
Zabbix là một giải pháp giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán mã nguồn mở, có nhiều tính năng và khả năng tùy biến cao. Zabbix có khả năng phục vụ cho hệ thống mạng tầm trung và lớn của các doanh nghiệp hiện tại với mức chi phí đầu tư vừa phải.
Cài đặt Zabbix 4.4 trên Centos 7

Yêu cầu cài đặt

 1. Hệ điều hành: Centos 7
 2. Webserver: nginx
 3. Database: MariaDb

Nếu chưa có mô hình trên các bạn có thể tham khảo tại đây

Cài đặt Zabbix

 1. Cài đặt Zabbix repository

  # rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm
  # yum clean all
 2. Cài Zabbix server

# yum install zabbix-server-mysql -y

 1. Cài Zabbix frontend

# yum install zabbix-web-mysql zabbix-nginx-conf

 1. Tạo database
  # mysql -uroot -p
  password
  MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
  MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
  MariaDB [(none)]> \q;

Trên server import database bằng lệnh dưới với password tạo ở lệnh trên.

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

 1. Cấu hình database cho Zabbix server

Sửa file /etc/zabbix/zabbix_server.conf với password đặt ở trên

DBPassword=password

 1. Cấu hình PHP for Zabbix frontend

Sửa file /etc/php-fpm.d/zabbix.conf, bỏ comment và cài đặt timezone.

php_value[date.timezone] = Asia/Ho_Chi_Minh

 1. Cấu hình Nginx cho Zabbix frontend

Sửa file /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf với domain và port tuỳ chình

listen     80;
server_name   zabbix.test;

Ở đây mình test với domain zabbix.test, nhớ sửa lại file host trên máy client trỏ domain về ip của server.

 1. Start Zabbix server.

systemctl restart zabbix-server nginx php-fpm

 1. Truy cập trên trình duyệt


Bài viết mới