Skip to main content

Làm việc với views trên Drupal 7

LangPham - 04/05/2019

Giới thiệu

View trong drupal 7 giúp chúng ta lấy ra những mẫu tin mà chúng ta muốn thể hiện ra ngoài. Ở phần này chúng ta sẽ lấy những mẫu tin cần và thể hiện nó ra qua một page.

Hướng dẫn

 

Drupal 7 Views