Skip to main content

Làm việc với views trên Drupal 7 - Attachment

LangPham - 12/05/2019

Giới thiệu

Trong phần này chúng ta sẽ dùng bổ sung thêm các nội dung liên quan đến bài viết bằng cách thêm các attachment của view.

Hướng dẫn

 

Drupal 7 Views Attachment