Làm việc với views trên Drupal 7

LangPham 4/3/2020
drupal-7 view view-attachment
Trong phần này chúng ta sẽ dùng bộ lọc trong views để lọc lấy những mẫu tin mà chúng ta mong muốn. Nâng cao một số tính năng trong view.
Làm việc với views trên Drupal 7

Video huớng dẫn

Làm việc với View

Làm việc với View - Attachment


Bài viết trong serial


Bài viết mới