Skip to main content

Hyper-V

Tạo máy ảo trong Hyper-V

LangPham - 07/08/2018
Tạo máy ảo trong Hyper-V
Cách tạo máy ảo trong Hyper-V. Có 2 cách cơ bản để tạo máy ảo trong Hyper-V thông giao giao diện, Quick Create và Custom

Một vài chức năng trong Hyper-V

LangPham - 06/08/2018
Hyper-V
Một số khái niệm trong Hyper-V: Management OS - hệ điều hành chứa Hyper-V, Guest OS - hệ điều hành trong Hyper-V, Virtual Switch Manager, Virtual Hard Disk, Checkpoint.

Microsoft Hyper-V

LangPham - 04/08/2018
Hyper-V
Microsoft Hyper-V là một chương trình ảo hóa. Hyper-V đặc biệt cung cấp ảo hóa phần cứng. Điều đó có nghĩa là mỗi máy ảo chạy trên phần cứng ảo.