Skip to main content

Views

Làm việc với views trên Drupal 7

LangPham - 04/05/2019
Làm việc với views trên Drupal 7
View trong drupal 7 giúp chúng ta lấy ra những mẫu tin mà chúng ta muốn thể hiện ra ngoài. Ở phần này chúng ta sẽ lấy những mẫu tin cần và thể hiện nó ra qua một page.